• Дисципліна «Юридична компаративістика» вивчається: на денній і заочній формі навчання пов’язана з історією держави і права України, історією держави і права зарубіжних країн, історією політичних та правових учень, філософією права, галузевими юридичними дисциплінами. Вивчення порівняльного правознавства – важливий напрямок юридичної освіти. Цей предмет розвиває правову культуру юриста і дає глибокі знання прикладного характеру, які знадобляться кожному громадянину України як у професійній діяльності, так і поза нею.

  • Філософія права – це навчальна дисципліна, що вивчає зміст права, його сутність і поняття, його основи, цінності і значення, його роль у житті людини, суспільства і держави. Вивчення навчальної дисципліни «Філософія права» сприяє формуванню високого рівня правосвідомості та правової культури; отриманню ґрунтовних філософсько-правових знань та навичок аналізу реальних правових процесів, прийняттю обґрунтованих рішень, вирішенню інших практичних завдань; формуванню філософсько-правового способу мислення.

  • «Історія держави і права зарубіжних країн» – одна з фундаментальних юридичних дисциплін, зміст якої становлять визначальні факти, явища і процеси, загальні та специфічні закони і закономірності державно–правового життя народів світу, а саме: виникнення та розвиток держави і права; типи та форми держави і права, причини їх зміни; особливості правової культури, державні органи і правові інститути народів зарубіжних країн. Оскільки за своїм характером історико–правова наука є юридичною, вона належить до основних навчальних дисциплін, що становлять необхідний елемент та невід’ємну частину вищої юридичної освіти.

    Курс історії держави і права зарубіжних країн посідає важливе місце в системі юридичних дисциплін. Він є своєрідним вступом до спеціальних юридичних наук, і глибоке його вивчення та засвоєння, у тому числі найважливіших пам’яток права, необхідне не тільки для підвищення якості історико–правової підготовки спеціалістів, їхньої загальної юридичної культури, але й для більш глибокого розуміння ними основних особливостей галузей сучасного права.

  • Навчальна дисципліна «Теорія держави та права» - одна з основних загально-юридичних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних закладах МВС України. Цільова спрямованість дисципліни «Теорії держави та права» передбачає дослідження загальних специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, засвоєння основних державно-правових понять і категорій юриспруденції, якими користуються при викладанні галузевих дисциплін.

    Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» відноситься до циклу фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін, вивчення яких спрямоване на підготовку кваліфікованих фахівців для підрозділів органів внутрішніх справ шляхом формування у них системи знань і умінь, необхідних у професійній діяльності.